مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

  من، رضا ارکانی، زاده و بزرگ شده ی شهر کرج هستم. پس از پایان مقطع کارشناسی در رشته ی مهندسی برق از آن جایی که به مباحث علمی در حوزه ی فوتونیک علاقه مند بودم، تصمیم گرفتم تا برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی فوتونیک تحصیل کنم. مقطع کارشناسی ارشد را در پژوهشکده ی لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسانده و پس از آن حدود یک سال با بنیاد نخبگان در زمینه های پژوهشی فوتونیک و لیزر همکاری کردم. اکنون نیز دانشجوی مقطع دکتری رشته ی فوتونیک در موسسه ی تحقیقاتی تیندال (دانشگاه UCC) هستم و بر روی موضوعاتی نظیر سلول های خورشیدی، دیودهای نوری و منابع نوری تک فوتونی تحقیق می کنم.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 My name is Reza Arkani. I was born and raised in Karaj, Iran. To give you a brief introduction about my academic career so far, I have to say that after finishing my BSc in Electrical Engineering, as I was keen on learning about the interaction between light and matter, I decided to continue my studies in Photonics. I finished my MSc in Photonics in Laser & Plasma Research Institute in Shahid Beheshti University. At the moment, I am a Marie-Curie early stage researcher at Tyndall National Institute, University College Cork as a member of PROMIS network (Postgraduate Research on Dilute Metamorphic Nanostructures and Metamaterials in Semiconductor Photonics). My current research interests are optimising different photonic devices such as solar cells, light emitting diodes, and single photon sources.Linkedin Webpage