مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک

مطالب علمی و مشاوره آزمون کارشناسی ارشد فوتونیک

مهندسی فوتونیک
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

 در این مقاله پس از ذکر توضیحاتی پایه ای در مورد ساختارهای گرافنی، کاربردهای مختلفی از ساختارهای مبتنی بر این ماده در مورد سیستم های انرژی پاک بررسی شده است. در هر یک از بخش ها روش های تجربی رسیدن به این اهداف به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.


http://bayanbox.ir/id/7052120937732154799